مسابقه
درآمدی بر گفتمان های نوین پساکرونا
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-06-25
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-06-31
1399-06-20
1399-06-30